เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Notice)

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(Privacy Notice)

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

 

สำหรับระบบสมาชิก เว็บไซต์ www.cttlogistics.co.th 
บริษัท เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ รวมถึงบริษัทต้องการแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผล”) ของท่าน สิทธิของท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทสำหรับบริการที่เป็นบริการของบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงบริการอื่นที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ไม่ใช่บริการของบริษัท โดยบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความโปร่งใสชัดเจน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้เพื่อความเข้าใจถึงการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่ปรากฏในเอกสารนี้

1. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

     วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล : บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้บริการการสมัครบัญชีผู้ใช้บริการรวมถึงการเข้าใช้บริการของบริษัท เพื่อเป็นการระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การให้บริการและส่งมอบสินค้าและบริการได้ตามสัญญา การให้สิทธิประโยชน์ การโฆษณา ทำการตลาดและนำเสนอสินค้าหรือบริการในภาพรวมหรือรายบุคคลโดยเป็นไปตามความสนใจของท่าน การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ การทำวิเคราะห์วิจัยและสำรวจทางการตลาด การปรับปรุงการให้บริการ การแก้ไขข้อร้องเรียน การจัดทำรายงานและสถิติ บริหารความเสี่ยง มาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ประมวลผล พันธมิตรทางธุรกิจ หรือเป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

ฐานในการประมวลผลข้อมูล : บริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

    -    ฐานความยินยอม (Consent) : บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและความสนใจของท่าน (Profiling) ในการออกแบบหรือพัฒนาสินค้าและ/หรือการบริการ โฆษณาสินค้าและบริการที่เฉพาะตัวและตรงความสนใจของท่าน (Personalized Advertising) รวมถึงการนำเสนอและ/หรือแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือการบริการ การทำวิจัยและสำรวจ ผ่านการติดต่อสื่อสารไปยังท่านโดยตรง (Direct Marketing) เช่น อีเมล SMS เป็นต้น และ/หรือเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มหรือพันธมิตรทางธุรกิจทั้งที่เป็นกิจกรรมและวัตถุประสงค์เดียวกันกับบริษัท หรือเป็นกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของบริษัทได้รับการเปิดเผยให้นั้นเอง โดยวัตถุประสงค์ในการประมวลผลเป็นไปตามที่ได้กล่าวไว้ในฐานความยินยอมนี้ หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเรื่องความยินยอม

         -    ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) : บริษัทอาจเสนอขายสินค้า โปรโมชันหรือสิทธิประโยชน์ปกติ โดยไม่ได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือการส่งสิทธิประโยชน์ที่เฉพาะตัวให้กับท่าน บริษัทอาจทำการประมวลผล การวิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัท การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัท เพื่อการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท ป้องกันการทุจริต การจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านและบริษัท

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

     ประเภทรายการข้อมูลส่วนบุคคล / ระยะเวลาระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
    -    ข้อมูลส่วนบุคคล : ชื่อ-นามสกุล, เพศ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล รายการและประวัติทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้


3. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

      ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยเป็นไปตามที่กฎหมายได้ระบุไว้
3.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้ขอความยินยอมจากท่าน โดยท่านสามารถถอนความยินยอมได้อย่างอิสระ ในเวลาใดก็ได้
3.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยได้ โดยรวมไปถึงการขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ได้ โดยบริษัทอาจเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าวกรณีท่านร้องขออย่างไม่สมเหตุสมผล โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าดำเนินการก่อนที่บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน
3.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
3.4 สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังนี้
    -     เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งไว้
    -     เมื่อท่านถอนความยินยอมและบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
    -     เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ที่บริษัทอ้างฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) และเรื่องการตลาดแบบตรง
โดยบริษัทไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธได้
    -     เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
    -     เมื่อท่านแจ้งลบหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการทั้งหมดของท่าน หรือขอยกเลิกบัญชีที่มีการลงทะเบียนบัญชีผ่านทางบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Line, Google ได้ โดยท่านสามารถติดต่อขอลบหรือยกเลิกบัญชีได้

3.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เช่น การขอระงับการใช้บัญชีชั่วคราว

3.6 สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูล
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำ งานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท
3.7 สิทธิในการคัดค้าน
ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการคัดค้านเรื่องการตลาดแบบตรง

3.8 สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน
ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทได้จัดให้มีขึ้น และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
      ทั้งนี้ อาจเกิดข้อจำกัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ โดยบริษัทจะทำการชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ โดยข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด
การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ

6. การเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

     เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทจะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบัน

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

 

สำหรับระบบสมาชิก เว็บไซต์ www.cttlogistics.co.th 
บริษัท เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ รวมถึงบริษัทต้องการแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผล”) ของท่าน สิทธิของท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทสำหรับบริการที่เป็นบริการของบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงบริการอื่นที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ไม่ใช่บริการของบริษัท โดยบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความโปร่งใสชัดเจน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้เพื่อความเข้าใจถึงการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่ปรากฏในเอกสารนี้

1. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

     วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล : บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้บริการการสมัครบัญชีผู้ใช้บริการรวมถึงการเข้าใช้บริการของบริษัท เพื่อเป็นการระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การให้บริการและส่งมอบสินค้าและบริการได้ตามสัญญา การให้สิทธิประโยชน์ การโฆษณา ทำการตลาดและนำเสนอสินค้าหรือบริการในภาพรวมหรือรายบุคคลโดยเป็นไปตามความสนใจของท่าน การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ การทำวิเคราะห์วิจัยและสำรวจทางการตลาด การปรับปรุงการให้บริการ การแก้ไขข้อร้องเรียน การจัดทำรายงานและสถิติ บริหารความเสี่ยง มาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ประมวลผล พันธมิตรทางธุรกิจ หรือเป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

ฐานในการประมวลผลข้อมูล : บริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

    -    ฐานความยินยอม (Consent) : บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและความสนใจของท่าน (Profiling) ในการออกแบบหรือพัฒนาสินค้าและ/หรือการบริการ โฆษณาสินค้าและบริการที่เฉพาะตัวและตรงความสนใจของท่าน (Personalized Advertising) รวมถึงการนำเสนอและ/หรือแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือการบริการ การทำวิจัยและสำรวจ ผ่านการติดต่อสื่อสารไปยังท่านโดยตรง (Direct Marketing) เช่น อีเมล SMS เป็นต้น และ/หรือเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มหรือพันธมิตรทางธุรกิจทั้งที่เป็นกิจกรรมและวัตถุประสงค์เดียวกันกับบริษัท หรือเป็นกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของบริษัทได้รับการเปิดเผยให้นั้นเอง โดยวัตถุประสงค์ในการประมวลผลเป็นไปตามที่ได้กล่าวไว้ในฐานความยินยอมนี้ หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเรื่องความยินยอม

         -    ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) : บริษัทอาจเสนอขายสินค้า โปรโมชันหรือสิทธิประโยชน์ปกติ โดยไม่ได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือการส่งสิทธิประโยชน์ที่เฉพาะตัวให้กับท่าน บริษัทอาจทำการประมวลผล การวิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัท การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัท เพื่อการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท ป้องกันการทุจริต การจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านและบริษัท

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

     ประเภทรายการข้อมูลส่วนบุคคล / ระยะเวลาระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
    -    ข้อมูลส่วนบุคคล : ชื่อ-นามสกุล, เพศ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล รายการและประวัติทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้


3. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

      ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยเป็นไปตามที่กฎหมายได้ระบุไว้
3.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้ขอความยินยอมจากท่าน โดยท่านสามารถถอนความยินยอมได้อย่างอิสระ ในเวลาใดก็ได้
3.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยได้ โดยรวมไปถึงการขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ได้ โดยบริษัทอาจเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าวกรณีท่านร้องขออย่างไม่สมเหตุสมผล โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าดำเนินการก่อนที่บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน
3.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
3.4 สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังนี้
    -     เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งไว้
    -     เมื่อท่านถอนความยินยอมและบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
    -     เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ที่บริษัทอ้างฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) และเรื่องการตลาดแบบตรง
โดยบริษัทไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธได้
    -     เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
    -     เมื่อท่านแจ้งลบหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการทั้งหมดของท่าน หรือขอยกเลิกบัญชีที่มีการลงทะเบียนบัญชีผ่านทางบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Line, Google ได้ โดยท่านสามารถติดต่อขอลบหรือยกเลิกบัญชีได้

3.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เช่น การขอระงับการใช้บัญชีชั่วคราว

3.6 สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูล
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำ งานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท
3.7 สิทธิในการคัดค้าน
ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการคัดค้านเรื่องการตลาดแบบตรง

3.8 สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน
ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทได้จัดให้มีขึ้น และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
      ทั้งนี้ อาจเกิดข้อจำกัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ โดยบริษัทจะทำการชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ โดยข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด
การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ

6. การเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

     เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทจะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบัน

88 หมู่ 8 อาคารหลงไทยทาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล พุทธมณฑล สาย 4 สามพราน นครปฐม 73220 | Privacy policy